Zpracování a ochrana osobních údajů

Vážíme si spokojených zákazníků a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám poskytnout  informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

 

Správcem osobních údajů je spol. TARGET DESIGN s.r.o.,  se sídlem nám. Osvobození 51, Lysice 679 71 , IČO: 02600013  registrovaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 81844

Jaké osobní údaje TARGET DESIGN s.r.o.  shromažďuje a zpracovává?

 

TARGET DESIGN s.r.o.  shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků (obchodních partnerů), tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, platební údaje.  TARGET DESIGN s.r.o.  nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

K jakým účelům TARGET DESIGN s.r.o.  osobní údaje využívá a zpracovává?

 

TARGET DESIGN s.r.o.  zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků (obchodních partnerů) za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho TARGET DESIGN s.r.o.   údaje zpracovává?

 

TARGET DESIGN s.r.o.  zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéholiv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s TARGET DESIGN s.r.o.   nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Musíme osobní údaje TARGET DESIGN s.r.o.  poskytnout?

 

Poskytnutní osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s TARGET DESIGN s.r.o.   dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností  při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů TARGET DESIGN s.r.o.   nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů TARGET DESIGN s.r.o.  osobní údaje získává?

 

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s  jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem TARGET DESIGN s.r.o.   zajišťuje ochranu osobních údajů?

 

Osobní  údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a TARGET DESIGN s.r.o.   disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinnosti mlčenlivosti.

Komu  TARGET DESIGN s.r.o.  osobní údaje poskytuje nebo předává?

 

TARGET DESIGN s.r.o.  předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je toto nezbytné pro ochranu práv TARGET DESIGN s.r.o.   

TARGET DESIGN s.r.o.   může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele ,  kteří  pro správce vykonávají externí daňové poradenství, služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu webových stránek, případně marketingové služby pro správce. Tito zpracovatelé zpracovávají  Vaše osobní údaje na základě  plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce. V  této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předání osobních údajů?

 

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatni osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Jaká jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy TARGET DESIGN s.r.o.  zpracovává na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému  zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

 

Jak  TARGET DESIGN s.r.o. informuje o  zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když TARGET DESIGN s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

 

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se obrátit na Úrad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25.5.2018.